De opbrengst van lumpsumbekostigde jeugdzorg in het zorgintensieve onderwijs

07 Jul 2022

Enschede heeft gekozen voor een meerjarige pilot waarin scholen en jeugdzorgaanbieders vergaand samenwerken. Uniek aan de pilot is de gekozen lumpsumbekostiging waarmee alle ingezette vormen van jeugdzorg op schoolniveau worden bekostigd, zowel jeugdhulp als jeugd-ggz. De OJA-pilot experimenteert op zes zorgintensieve scholen (speciaal basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en praktijkonderwijs) met een andere wijze van financiering, nieuwe werkprocessen en alternatieve interventies bij hulpvragen van leerlingen en opvoeders bij gedrags- en opvoedproblematiek. De schoolomgeving en de klas worden daarbij gezien als (potentiële) vinden behandelplek.

Elke geïnvesteerde euro in de OJA-aanpak levert tussen de 85 en 105 eurocent op. Dit betekent dat het OJA een welvaartsverlies oplevert. Alleen in het meest optimistische geval waarin de immateriële baten voor jeugdigen en ouders fors hoger zijn, zou er een beperkt positief effect zijn. Wel zijn de kosten en baten niet gelijk verdeeld over de verschillende partijen. Zo heeft de OJA-aanpak positieve (maatschappelijke) effecten voor leerlingen en ouders. Ze hoeven minder lang te wachten. Administratieve hindernissen worden met behulp van de OJA-medewerker omzeild. Laagdrempelige ondersteuning zonder belemmeringen