Armoede en schulden

Leven in armoede betekent dat je niet adequaat in staat bent om te voorzien in basisbehoeften zoals veiligheid, een dak boven je hoofd, gezondheidszorg, eten en drinken of kleding. Armoede kan daarmee een forse belemmering vormen om te participeren in het sociale en maatschappelijke leven. Ondanks dat armoede en schulden voor overheden een zeer belangrijk beleidsveld zijn, lijkt de effectiviteit van de in de praktijk geboden ondersteuning vaak slecht aan te tonen. Verscheidene rekenkameronderzoeken zetten grote vraagtekens bij de doelmatigheid en doeltreffendheid van veel overheidsbeleid op het vlak van armoede en schulden. Om mensen echt uit armoede en schulden te  helpen is het noodzakelijk dat er tijdens beleidsvoorbereiding, -uitvoering, -onderzoek en -evaluatie zicht is op de bedoelde en onbedoelde effecten.