Sociale wijkteams

De decentralisaties in het sociaal domein –Jeugd, Werk en Zorg– stellen gemeenten voor de opgave om nieuwe taken en verantwoordelijkheden te realiseren zonder transitiebudget en een budgetkorting. Gemeenten hebben de mogelijkheid om binnen hun beleidsvrijheid nieuwe ‘sociale arrangementen’ te ontwerpen. Door deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden effectief in te richten kunnen de gemeenten na de decentralisaties deze ‘sociale arrangementen’ binnen de gestelde budgettaire kaders uitvoeren.

Het ontwerpen van deze nieuwe ‘sociale arrangementen’ bestaat uit maatregelen die het nieuwe sociaal domein rechtvaardig en sociaal gewenst vorm geven. Uit het overleg met de deelnemende gemeenten is naar voren gekomen dat er verschillende type maatregelen bestaan: maatregelen die zich richten op investeringen en besparingen in zorgen en ondersteuning, en maatregelen die samenhangen met de regie van de uitvoering (het verbeteren van het faciliteren, sturen en bekostigen van de uitvoering).

Bij de keuze voor bepaalde maatregelen is het van belang dat de gemeenten inzicht hebben in de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen zodat de door de gemeenten gestelde doelen gerealiseerd worden. De effectiviteit van maatregelen hangt samen met randvoorwaarden. Vooraf inzicht hebben in de randvoorwaarden van de maatschappelijke effectiviteit van beleidsmaatregelen in het sociaal domein zorgt dat het beleid doelgericht is.

De indicatoren en effecten van maatregelen en hun randvoorwaarden dienen in beeld te worden gebracht om inzicht te hebben in de efficiëntie en effectiviteit van maatregelen. Het maatschappelijk en menselijk rendement zal daarbij uiteindelijk bepalen in welke mate de maatregelen en het nieuwe ‘sociale arrangement’ hun doel halen.