Effectevaluatie wijkteam Amsterdam: aanscherping onderzoeksmethodologie

29 Apr 2014

Het college van burgermeester en wethouders heeft gekozen voor een nieuwe aanpak waarin integraliteit en een proactieve aanpak van kwetsbare huishoudens centraal staan in de vorm van Samen DOEN. Het doel is dat Samen DOEN kwetsbare groepen efficiënter, effectiever en duurzamer ondersteunt door integraal hulp te bieden voordat problemen escaleren, zodat het sociaal domein met aanzienlijk minder middelen toekan. Om dit te kunnen beoordelen is er een evaluatie nodig. AEPB is gevraagd om te reflecteren op het plan van aanpak van het onderzoeksbureau met als doel te komen tot een aangescherpt voorstel. 

Het uitvoeren van effectonderzoek in het sociaal domein wordt bemoeilijkt doordat de empirische gegevens die worden ontleend aan de praktijk door externe exogene omgevingsfactoren, beleidskeuzes en –interventies worden beïnvloed. Dit maakt het bij sociaal wetenschappelijk onderzoek complexer om onderscheid te maken tussen een correlatie en een causaal verband. Zo kan de effectevaluatie van Samen DOEN bijvoorbeeld worden bemoeilijkt doordat bij de uitrol van de teams ervoor is gekozen om de mate van cumulatie van problemen in een gebied leidend te laten zijn bij de realisatie van een team.

De beoogde effectevaluatie die door het externe onderzoeksbureau wordt uitgevoerd moet inhoudelijk en procesmatig inzicht geven in de effecten die Samen DOEN realiseert. De inhoudelijke component omvat de maatschappelijke en financiële effecten en heeft tot doel de aannames van de uitgevoerde MKBA te toetsen. De procesmatige component heeft tot doel de gehanteerde werkwijze te evalueren zodat de effectiviteit en efficiëntie daarmee in beeld worden gebracht.

Nieuws