©Lighthouse Productions | Dirk Verwoerd

Effectevaluatie van schuldhulpverlening bij meervoudige problematiek in Amsterdam Zuidoost

04 Feb 2015

MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen ondersteunt inwoners bij het oplossen sociale en financiële problemen. MaDi wenst de beschikbaar gestelde middelen zo doelmatig en doeltreffend mogelijk in te zetten om inwoners zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij hun hulpvragen. AEPB is gevraagd om inzicht te geven de doeltreffendheid van de schuldhulpverlening van cliënten met meervoudige problematiek en de bereikte effecten te vertalen in een maatschappelijke kosten-batenanalyse zodat de MaDi naast financiële verantwoording ook beleidsmatig rekenschap kan geven van de geboden hulpverlening.

Amsterdam Zuidoost heeft onverminderd een fors armoedeprobleem. Recent beschikbare cijfers laten zien dat 24% van de huishoudens er tot de minimahuishoudens behoort, 18 procent hoger dan het stedelijk gemiddelde. De zwakke financiële uitgangssituatie van inwoners en daarmee samenhangende beperkte economische zelfredzaamheid in combinatie met bijvoorbeeld het ontbreken van startkwalificaties brengen het risico met zich mee te vervallen in duurzame armoede met zeer complexe schuldenproblematiek als gevolg. Vaak generatie na generatie. 

Bij de doeltreffendheid van de schuldhulpverlening in brede zin en Amsterdam in het bijzonder worden al jaren en jaren vraagtekens gezet. Kritische rapporten van onder meer de Rekenkamer in Amsterdam laten zien dat er nog ruimte voor verbetering is. MaDi heeft de gesignaleerde verbeterpunten geïmplementeerd in een verbetertraject. In de jaarverslagen worden kwalitatieve informatie gepresenteerd naast een financiële verantwoording. De behoefte bestaat indachtig de aanbeveling van de Rekenkamer inzicht te geven in de daadwerkelijk bereikte effecten. De evaluatie dient betrouwbare informatie over de geleverde prestaties op te leveren, succes- en faalfactoren te identificeren en de daaruit voortkomende maatschappelijke effecten en het daarbij horende maatschappelijk rendement in beeld te brengen.

 

Nieuws