Effectgerichte monitoringstool sociale wijkteams Apeldoorn

17 Nov 2015

De gemeente Apeldoorn wil inzicht hebben in de maatschappelijke opbrengsten van het sociaal wijkteam. AEPB is gevraagd om een effectgerichte monitoringstool te ontwikkelen die onder meer inzicht verschaft in de beoogde transformatie van de hulpverlening.

Bestaande registratiesystemen betreffen veelal cliëntvolgsystemen en bieden onvoldoende inzicht in de bereikte effecten van het wijkteam. De gemeente Apeldoorn wil beleids- en sturingsinformatie hebben om de effecten, kosten en kwaliteit van het sociaal wijkteam onderbouwd in beeld te brengen. Om dit voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk dat outputgerichte informatie is verreikt met outcome-informatie. Op die manier is de uitvoeringspraktijk bij te sturen op de gewenste beleidsdoelstellingen en ontstaat er inzicht in de bereikte effecten, bijbehorende kosten en de financiële risico's.

Sociaal wijkteam als transformatie

Apeldoorn heeft door een drietal landelijke decentralisaties in 2015 veel nieuwe taken gekregen op het gebied van jeugdzorg, welzijn en participatie. Tegelijkertijd is de gemeente geconfronteerd met substantiële bezuinigingen met betrekking tot het sociale domein. Om zowel het voorzieningenniveau op peil te houden als het contact tussen instanties en hulpbehoevende bewoners te stroomlijnen, heeft de gemeente sociale wijkteams (SWT) in het leven geroepen. Met het opzetten van sociale wijkteams beoogt de gemeente Apeldoorn kwalitatief hoogwaardige hulpverlening tegen een lager kostenniveau.

Het is dus belangrijk dat, om tot een optimale organisatie van de hulp voor kwetsbare bewoners te komen, de gemeente kan beoordelen of de gebruikte interventies van de sociale wijkteams ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben. Voor de gemeente is het van belang dat er daarbij regie is en er gestuurd kan worden op de vastgestelde sociale doelstellingen. 

Uitvoerenden, college en gemeenteraad

AEPB zal voor de gemeente Apeldoorn een doeltreffend monitoringstool ontwerpen die als input kan worden gebruikt voor effectonderzoek en MKBA’s. B&W, de gemeenteraad en beleidsmakers krijgen daardoor meer inzicht in de werking van de Sociale Wijkteams in Apeldoorn en kunnen beter onderbouwde beleidskeuzes maken. 

 

 

Nieuws