Evaluatie van de samenwerking tussen wijkteam en sociale dienst in Almere

01 Nov 2016

Almere wil wijkteams en de sociale dienst domeinoverstijgend laten samenwerken. Om dat te bereiken wordt in twee wijkteams de samenwerking tussen de wijkteams en de sociale dienst geïntensiveerd. Het doel is dat daarmee de hulp en ondersteuning bij sociale problematiek doelmatiger en doeltreffender wordt. AEPB is gevraagd om de samenwerking te evalueren met een effectonderzoek en een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Met de decentralisaties is Almere verantwoordelijk voor de uitvoering van grote delen van het sociaal domein, met de daarbij horende budgetten. Hogere uitvoeringskosten voor sociale interventies worden meteen gevoeld en leveren een belangrijke (financiële) prikkel op om (kwetsbare) bewoners doeltreffender en doelmatiger te ondersteunen. Om dat te bereiken is een transformatie nodig. Onderdeel daarvan is een integrale aanpak van sociale problematiek die domeinoverstijgend is. 

Het evalueren van de pilots verbreedt de kennisbasis waarmee weten, doen en betalen wat werkt mogelijk wordt. Dit geeft een gemeente financieel meer grip. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om (kwetsbare) bewoners ‘anders en beter’ te ondersteunen waarbij de maatschappelijke opbrengsten het uitgangspunt vormen.

Nieuws