Integrale samenwerking tussen sociale dienst en wijkteam in Drechtsteden

28 Oct 2020

De Drechtsteden is een samenwerkingsregio van 7 gemeenten, met ruim 289.000 inwoners en daarmee samen de vijfde gemeente van Nederland. De regionale sociale dienst ondersteunt inwoners met financiële problemen, zonder werk of bij zelfstandig wonen. De wens bestaat om lokale en regionale voorzieningen zo met elkaar te verbinden dat er een integrale toegang en hulp- en ondersteuningsaanbod ontstaat. Hiertoe wordt in meerdere gemeenten geëxperimenteerd met een versterkte samenwerking tussen de sociale dienst en de wijkteams. AEPB is gevraagd om advies te geven over de  onderzoekbaarheid vanuit het het perspectief van de doeltreffendheid en doelmatigheid, de maatschappelijke meerwaarde en de financiële businesscase. 

De sociale dienst is een van de partijen die verantwoordelijk is voor de toegang tot ondersteuning in het sociaal domein. De ambitie is om door samenwerking ,met de wijkteams de lokale toegang te versterken. Vooraf is onduidelijk op welke manier dit het beste kan. Om daar achter te komen zullen er in de Drechtstedengemeenten verschillende pilots starten waarbinnen wordt geëxperimenteerd met samenwerking. Het doel is om te komen tot betere dienstverlening die doeltreffend en doelmatig is. De ambitie hangt mede samen met de financiële opgave waarvoor de gemeenten zich gestoeld zien. Het geeft urgentie aan de benodigde transformatie en draagt bij aan een groeiend besef dat de transformatie naar een doeltreffend en doelmatig sociaal domein niet vanzelf gaat.  

Nieuws