Wijkteam Amsterdam: afwegingskader en selectie-advies offertes evaluatie Samen DOEN

17 Mar 2014

Het college van burgermeester en wethouders heeft gekozen voor een nieuwe aanpak waarin integraliteit en een proactieve aanpak van kwetsbare huishoudens centraal staan in de vorm van Samen DOEN. Het doel is dat Samen DOEN kwetsbare groepen efficiënter, effectiever en duurzamer ondersteunt door integraal hulp te bieden voordat problemen escaleren, zodat het sociaal domein met aanzienlijk minder middelen toekan. Om dit te kunnen beoordelen is er een evaluatie nodig. AEPB is gevraagd om afwegingskader op te stellen voor de beoordeling van de gedane onderzoeksvoorstellen en deze daarlangs te beoordelen.

Het uitvoeren van effectonderzoek in het sociaal domein wordt bemoeilijkt doordat de empirische gegevens die worden ontleend aan de praktijk door externe exogene omgevingsfactoren, beleidskeuzes en –interventies worden beïnvloed. Dit maakt het bij sociaal wetenschappelijk onderzoek complexer om onderscheid te maken tussen een correlatie en een causaal verband. Zo kan de effectevaluatie van Samen DOEN bijvoorbeeld worden bemoeilijkt doordat bij de uitrol van de teams ervoor is gekozen om de mate van cumulatie van problemen in een gebied leidend te laten zijn bij de realisatie van een team.

Bij de evaluatie van Samen DOEN gaat het daarnaast onder andere om menselijk rendement. Het sociaal welbevinden verbeteren van burgers die zelfstandig dat niet voor elkaar krijgen staat bij een sociale interventie als Samen DOEN centraal. Om zicht te hebben op de effectiviteit, efficiëntie en de duurzaamheid is het van belang dat het kwalitatieve en het kwantitatieve onderzoek goed met elkaar verbonden zijn. AEPB helpt Amsterdam om onderzoeksvoorstellen inhoudelijk en methodologisch te beoordelen.
 

Nieuws